Gemeente Peel en Maas op koers met gestelde doelen

Gepubliceerd op 20 juni 2020 om 10:31

PEEL EN MAAS I  De gemeente Peel en Maas heeft de jaarlijkse financiële balans opgemaakt over 2019. Het rekeningjaar 2019 sluit af met een positief resultaat van 75.000,- euro. Het algemene financiële beeld is positief.

Terugkijkend vindt de gemeente het een jaar om trots op te zijn. Binnen de gestelde kaders en met het beschikbaar geld hebben ze samen met de inwoners projecten en werkzaamheden opgepakt en uitgevoerd. Met dit alles is er een bijdrage geleverd aan het goede leven in Peel en Maas. De jaarrekening laat zien waar de gemeente haar inwoners ondersteund heeft met hun initiatieven, welke projecten voorbereid, uitgevoerd en afgerond zijn en wat het heeft gekost. Samen met de inkomsten vormt dit het 'huishoudboekje' voor 2019.

Woningmarkt volop in beweging

De woningmarkt is volop in beweging. De gemeente streeft ernaar om vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen. Ze doen onderzoek en zijn in gesprek met partijen als woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, makelaars, initiatiefnemers en de kernen zelf. De beweging op de woningmarkt zie je ook terug in het aantal gereed gemelde woningen (104) en het aantal vergunde woningen (269). Aan het aantal vergunde woningen is een duidelijk stijgende lijn te zien. Daarnaast gaan steeds meer eigenaren van bestaande woningen aan de slag met verduurzaming of het levensloopbestendig maken van hun woning. Dit juicht de gemeente toe.

 

Buitengebied

Het buitengebied in Peel en Maas verandert. De gemeente zet hierbij in op een leefbaar buitengebied. Ze helpen stoppende ondernemers en denken graag met ze mee over hun toekomst. Samen met de provincie heeft de gemeente coachingstrajecten aangeboden en ze creëren ruimte voor sanering of herinvulling van leegkomende stallen. Met als resultaat activiteiten die ‘nieuw’ zijn in het buitengebied, zoals een ondernemer die dansen & bloemen combineert of een wijngaard met zorgactiviteiten. Bij de ontwikkelingen in het buitengebied wordt, net als bij de ontwikkelingen op de woningmarkt en de sportaccommodaties, uitdrukkelijk rekening gehouden met de ambitie om in 2050 klimaat- en energieneutraal te zijn.

 

Cultuur en sport

2019 was een jaar waar herdenken, het vieren van vrijheid, maar ook 800 jaar Baarlo en het winnen van d’n UM centraal stonden. Mooie activiteiten waar de gemeenschap heeft laten zien waar ze goed in en trots op is. Cultuur en sport zijn belangrijke onderdelen voor een vitale gemeenschap. Daarom blijft de gemeente in gesprek met organisatoren, stichtingen, verenigingen. Ze stimuleren en faciliteren (sport)verenigingen om samen in een breder perspectief naar de toekomst te kijken. De verenigingen in Peel en Maas zijn actief, nemen initiatief en eigenaarschap. Samen met anderen, (ondernemers, kbo, Vorkmeer etc.) pakken ze hun rol bij het Lokaal Sportakkoord waarvan in 2019 de focusgebieden zijn vastgesteld. Daarnaast is zeker ook het erfgoedplatform de benoeming waard. Dit door inwoners opgerichte platform is een mooi initiatief dat de gemeente graag ondersteunt. Andere initiatieven zoals het Pius Park en de samenwerkende partners bij Beringe Buiten zijn andere mooie voorbeelden.

 

Betrokkenheid inwoners

Het afgelopen jaar zijn grote, maar ook kleinere projecten door inwoners zelf uitgewerkt soms met ondersteuning van de gemeente. Of het nu ging om dorpsvisies, de verkeersveiligheid, de toekomst van het gemeenschapshuis, een mooier en aantrekkelijker centrum of een nieuwe Maasboulevard, inwoners pakten zich samen en maakten plannen, zochten samenwerking en voerden het (mede mee) uit. En daar is de gemeente trots op!

 

Hulp in de Huishouding

De kern Helden is in 2019 van start gegaan met de pilot Hulp bij het Huishouden. Met deze pilot werken de diverse dorpen toe naar een dorpsvoorziening. Vrijwel alle kernen nemen nu deel aan de pilot. Deze pilot is dankzij de inzet van de dorpsgemeenschappen een succes. Hierdoor krijgt zorgen voor elkaar concreet inhoud en wordt deze verder versterkt. Door de Peel en Maas aanpak is het gelukt om ondanks de groei van het aantal cliënten de kosten minder hard te laten stijgen.

 

Leerwerkhuis

In 2019 is het Leerwerkhuis, een ontwikkel- en ontmoetingsplek voor statushouders opgericht. Met deze aanpak loopt de gemeente Peel en Maas voor op de komende wetswijziging waarin gemeenten de regie (terug-) krijgen als het gaat om inburgering en participatie van statushouders. Met deze aanpak wil de gemeente ervaring opdoen met een integrale werkwijze waarbij taal, maatschappelijke integratie, participatie, werk en je thuis voelen, in samenhang wordt georganiseerd en aangeboden. Hierbij is het voornemen om deze aanpak in de nabije toekomst verder uit te breiden naar meerdere doelgroepen.

 

Economie

De gemeente Peel en Maas heeft zowel lokaal als regionaal een bijdrage geleverd aan een duurzame en solide economische ontwikkeling. Ook de economische infrastructuur heeft de aandacht zoals de herstructurering van het industrieterrein Beringe. Ten opzichte van 2018 is het aantal nieuwe bedrijven dat zich in de gemeente heeft gevestigd met 2,9% gestegen. Daarnaast is het aantal arbeidsplaatsen met 5,4 % gestegen. In het verlengde van deze groei is het van groot economisch belang om het arbeidspotentieel op peil te houden.

 

Arbeidsmigranten

Om het arbeidspotentieel op peil te houden zijn arbeidsmigranten onontbeerlijk. Vandaar dat de gemeente een klimaat moet scheppen, waarbij arbeidsmigranten zich welkom voelen en er een aanbod moet zijn van huisvesting dat zowel kwantitatief als kwalitatief toereikend is. De gemeente heeft hier stappen in gezet door in 2019 integraal beleid vast te stellen over huisvesting en integratie. Een uitwerking van dit beleid is dat initiatiefnemers vooraf moeten nadenken over mogelijkheden voor integratie van arbeidsmigranten in onze gemeenschappen. Denk hierbij aan het aansluiten bij verenigingen, deelname van dorpsactiviteiten etc. Een andere stap die hieruit voortvloeit is het inschrijven van de arbeidsmigranten in de BRP. Daarnaast is ook het toezicht op locatie een voorwaarde en het in gesprek gaan met de omgeving een wegingsonderdeel.

 

Veilig Peel en Maas

In Peel en Maas willen we veilig met elkaar kunnen samenleven. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met betrokken brancheorganisaties om te werken aan een weerbaar Peel en Maas. Zodat we bestand zijn tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast onderhoudt de gemeente een goede relatie met netwerkpartners die samen mee bijdragen aan een veilig Peel en Maas. In 2019 is een symposium gehouden over het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Met dit soort activiteiten wil de gemeente de bewustwording voor het belang van een betere samenwerking vergroten.

 

Alles bij elkaar is de gemeente Peel en Maas volop in ontwikkeling en pakken ze samen met inwoners de kansen om zo de ruimte te creëren voor een goede woon- en leefomgeving voor iedereen.

De jaarrekening is op 12 juni aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt en stelt de jaarrekening vast tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2020.


«   »