College biedt gemeenteraad sluitende begroting aan

Gepubliceerd op 15 oktober 2020 om 09:26

PEEL EN MAAS | Het college van burgemeester en wethouders biedt een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad aan. Er is ruimte voor € 10,1 miljoen aan investeringen en € 0,5 miljoen voor een Coronafonds.

 

De lijn van de kadernota 2021 “Ruimte voor samen en samen voor ruimte” zetten wij
met deze conceptbegroting voort. De conceptbegroting komt tot stand in een, vanwege corona, onzekere periode. Ondanks deze tijd kiezen we ervoor om de lokale lasten ook dit jaar laag te houden. “We willen het goede leven in Peel en Maas blijven vormgeven. Of het nu gaat om het fysieke domein, de kwaliteit van leven, de bevolkingsgroei ofwel het aantrekkelijk zijn als woongemeente of de vitaliteit van onze gemeenschappen; dit alles samen is de kracht van Peel en Maas en daar zijn we
trots op”, aldus Paul Sanders, wethouder financiën. Op 10 november buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen.

 

Lage lokale lasten
De tarieven voor OZB en afval zijn (nog steeds), in vergelijking met andere gemeenten in de regio, relatief laag en stijgen minimaal in 2021. “De lage lasten en het goede voorzieningenniveau brengt dat we voor inwoners en bezoekers een mooie gemeente zijn waar het goed leven, werken en recreëren is. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen; ook de inwoners, verenigingen en ondernemers werken hier aan mee, waardoor we dit ondanks de lage lasten toch kunnen realiseren en onderhouden”.


Vitaal leven
De dorpen in Peel en Maas hebben door zelfsturing een solide basis gelegd voor behoud en ontwikkeling van vitaliteit in hun kernen. Wij ondersteunen echter wanneer nodig financieel door de inzet van het Coronafonds en blijven in gesprek met inwoners en ondernemers. In 2021 investeren wij in de (uitvoering van) dorpsontwikkelingsvisies van de kernen; uitbreiding, verduurzaming en zorgtechnologie van en voor woningen; transitie van het buitengebied en de bijdrage hieraan van de omgevingswet; faciliteren en stimuleren van sport en cultuur als verbinders in gemeenschappen; uitvoering van de Regiodeal en Investeringsagenda Noord-Limburg om de Gezondste Regio van Nederland te worden.

 

Veiligheid
Daarnaast willen we een gemeente zijn waar mensen zich veilig voelen. Dat betekent dat we blijven investeren in het onderhoud aan wegen. Maar ook dat we veiligheid samen met de dorpen en betrokken partners vormgeven. Bestrijding van ondermijnende criminaliteit blijft prioriteit. Daarbij zetten we in op preventie en investeren we in de signalerende rol van inwoners.

 

Leren en werken
Als onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten kunnen we talent en jonge mensen vaker behouden. We zetten ons daarvoor in en investeren in onderwijshuisvesting en ontwikkeling van de jeugd. Met de doorontwikkeling van de NLW en de Leerwerkroutes bouwen we verder aan werkplekken en duurzame participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Duurzaam en waterveilig
Een gezonde en veilige leefomgeving en onze welvaart kunnen we behouden door te investeren in klimaatadaptatie en circulariteit. De duurzaamheidsagenda is daarin onze leidraad. Deze leidraad geeft de eerste contouren om verder vorm te geven aan klimaatadaptatie, verduurzaming van mobiliteit, biodiversiteit, bescherming tegen hoog water, energietransitie (via de regionale energiestrategie) en slimme innovaties die ons richting circulaire economie bewegen.

 

Tot slot
“Met deze begroting willen we, juist in deze onzekere tijd waarin Peel en Maas hard getroffen is, niet alleen duidelijkheid en richting geven, maar ook ons vertrouwen in en onze waardering en trots uitspreken voor de inwoners van Peel en Maas!”.


«   »