Start sloop VMBO terrein Panningen

Gepubliceerd op 4 september 2020 om 13:25

Dinsdag 1 september zijn de sloopwerkzaamheden op de voormalige VMBO locatie in Panningen gestart. Het slopen van de gebouwen is de eerste zichtbare stap in het proces van herontwikkeling van het terrein. De sloop wordt zeer duurzaam uitgevoerd. Maar liefst 99% van de materialen wordt hergebruikt of gerecycled.

De gemeente is eigenaar van de voormalige VMBO locatie. In maart jongstleden gaf de gemeenteraad groen licht voor de herontwikkeling van deze locatie. Het hoofdgebouw van de VMBO blijft staan. Dit gebouw is door de gemeente verkocht voor het realiseren van een woon-zorgcomplex voor dementerenden. Naast het hoofdgebouw en de beeldbepalende bomen, blijft ook één van de praktijkgebouwen behouden. Het doel is om hierin woningen te realiseren. Ook de tuinderskas die op het terrein staat wordt nog niet gesloopt. Op die plek wordt (onder voorwaarden) ruimte geboden aan een maatschappelijk initiatief. Alle andere bebouwing, bestrating en beplanting gaat weg. Onder andere de woningcorporatie Wonen Limburg bouwt op die plekken nieuwe woningen. De sloopwerkzaamheden nemen maximaal 6 weken in beslag.

Nieuw bestemmingsplan
Er is een nieuw bestemmingplan nodig om op de VMBO locatie woningen te kunnen bouwen. De voorbereidingen voor dit bestemmingsplan zijn gestart. De onderzoeken die daarvoor nog nodig zijn worden uitgevoerd nadat de gebouwen gesloopt zijn. Naar verwachting kan de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan medio 2021 vaststellen. Waarna er vergunning kan worden verleend voor het bouwen van de woningen. Het woonzorgcomplex kan al eerder aan de slag met de verbouw van de panden.
“2021 wordt het jaar van de uitvoering. Naast de geplande oplevering van dertig zorgwoningen, wordt ook een start gemaakt met de bouw van minimaal 36 betaalbare, levensloopbestendige woningen voor diverse doelgroepen. Daarnaast krijgt het momenteel versteende terrein een groene uitstraling waarin het prettig wonen en verblijven is. Een mooie ontwikkelingen op de juiste plek, dichtbij alle voorzieningen", aldus Rob Wanten – wethouder Fysieke leefomgeving en wonen.

Interactief proces
Een grove eerste opzet voor de inrichting van de locatie is met input uit de omgeving tot stand gekomen. Deze opzet wordt verder verfijnd. In het najaar wordt, passend binnen de geldende coronamaatregelen, opnieuw contact gelegd met de omgeving. De laatste stand van zaken wordt dan besproken. Daarnaast horen we graag van de omwonenden of de verdere verfijning van de plannen aansluit bij de behoeften.
Anget Mestrom – wethouder zorg en ondersteuning: “We kijken nu al terug op een proces met waardevolle en warme belangstelling voor dit project. Waarin we oog hebben voor de maatschappelijke opgaves zoals het langer zelfstandig thuis wonen en het zorgen voor elkaar”.

Foto-onderschrift: Dinsdag 1 september werd het startschot gegeven voor de sloopwerkzaamheden op het voormalig VMBO terrein (foto: Gemeente Peel en Maas)


«   »